2020 m. rugpjūčio 14 d. penktadienis - 3:25
   

2017 05 24 - Nacionalinis susitarimas dėl šalies pažangai būtinų reformų (projektas)

«
Komentarų: (0)
I. Pasirašydami šį susitarimą pripažįstame šiuos šalies ilgalaikei pažangai būtinus reformų tikslus:

1. švietimo kokybės, efektyvumo ir mokymosi visą gyvenimą užtikrinimas;

2. mokesčių sistemos suderinamumo užtikrinimas;

3. šalies konkurencingumo didinimas;

4. socialinio dialogo stiprinimas;

5. viešojo sektoriaus efektyvumo ir viešųjų paslaugų kokybės didinimas.

II. Susitariame, kad ilgalaikiai tikslai bus įgyvendinami:

1. Užtikrinant švietimo kokybę, efektyvumą ir mokymąsi visą gyvenimą:

1.1. optimizuoti švietimo tinklą užtikrinant visų lygių kokybę ir efektyvumą, investuoti į darbuotojų kvalifikaciją ir darbo užmokesčius, stiprinant kokybės priežiūrą;

1.2. stiprinti sąsajų su verslo ir visuomenės poreikį, sukuriant prielaidas verslui įsitraukti į švietimo valdymą ir poreikio prognozavimą, o verslui aktyviai jame dalyvauti;

1.3. sukurti kvalifikacijų priežiūros sistemą, aktyviai įsitraukiant visoms šalims į visų lygių procesus;

1.4. vystyti viešąją MTEP infrastruktūrą sumanios specializacijos kryptyse ir privačias investicijas;

1.5. vystyti dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą, skatinant ir suteikiant galimybes darbuotojams nuolat tobulinti kompetencijas;

1.6. remti struktūrines švietimo reformas, užtikrinant reformų tikslus ir darbuotojų interesų balansą;

1.8. remti lanksčias darbo formas švietimo ir mokslo sektoriuje, kurios garantuotų sektorių atsinaujinimą, kartų kaitą, inovatyvumą, tarptautinį konkurencingumą.

2. Užtikrinant mokesčių sistemos suderinamumą:

2.1. užtikrinti prognozuojamą, aiškią ir sąžiningą mokestinę aplinką;

2.2. mažinti darbo jėgos, ypatingai mažiausias pajamas gaunančių asmenų, apmokestinimą;

2.3. skatinti savanorišką mokesčių mokėjimą ir gerinti mokesčių surinkimą, atsisakyti socialiai neteisingų bei neefektyvių mokesčių lengvatų;

2.4. skatinti produktyvias investicijas mokestinėmis priemonėmis;

2.5. investuoti į technologinį atsinaujinimą ir inovacijas, taip prisidedant prie produktyvumo ir šalies ūkio augimo;

2.6. sąžiningai sumokėti priklausančius mokėti mokesčius.

3. Didinant šalies konkurencingumą:

3.1. remti sprendimus, leidžiančius įtvirtinti šalies verslo bei investicinę aplinką kaip konkurencingiausią regione;

3.2. investuoti į įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, sukurti nuolat veikiančias perkvalifikavimo ir kompetentingumo tobulinimo priemones;
3.3. plėtoti nacionalinę žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemą ir užtikrinti žmogiškųjų išteklių poreikio prognozavimą. Remiantis šiais duomenimis, vykdyti trūkstamų kompetencijų bei specialistų rengimo, susigrąžinimo ir pritraukimo programas;

3.4. užtikrinti produktyvumo augimą, skatinant pramonės transformaciją, diegiant skaitmeninius procesus bei kuriant aukštos kokybės darbo vietas;

3.5. Stiprinti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo veiklas, sukurti kompleksines priemones stambių užsienio investicijų pritraukimui ir plėtoti ekonominę infrastruktūrą, mažinant šalies regionų netolygumus;

3.6. Skatinti didelės ir didesnės pridėtinės vertės pramonės ir paslaugų sektorių eksportą bei stiprinti ekonominę diplomatiją;

3.6. Skaidrinti valstybės valdomų įmonių veiklą ir didinti grąžą visuomenei;

3.8. kurti aukštos pridėtinės vertės verslą, užtikrinant technologinę pažangą, konkurencigumą ir atlyginimų augimą.

4. Skatinant socialinį dialogą:

4.1. skatinti kolektyvinių sutarčių sudarymą, ypač šakos ir teritorines kolektyvines sutartis. Kiekvieną ketvirtį teikti LR Vyriausybei ar jo įgaliotai institucijai Trišalės tarybos ataskaitas apie kolektyvinių derybų progresą atskirose verslo ir pramonės sektoriuose ir regionuose;

4.2. siekti iki 2018 m. sausio pradžios parengti šakos ir/ar teritorines kolektyvines sutartis tose šakose ir (ar) regionuose, kurie yra atstovaujami darbdavių organizacijų ir jose veikia profesinės sąjungų organizacijos. Tam tikslui rengti šakos ir teritorinių verslo ir profesinių sąjungų bendrus posėdžius ne rečiau kaip kas mėnesį, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai suteikiant visą metodinę pagalbą tokių susitikimų organizavimui;

4.3. analizuoti darbo užmokesčio pasiskirstymą ir dinamiką ūkio sektoriuose užtikrinant nuolatinę diskusiją tarp pasirašiusių šalių;

4.4. skatinti žmonių įsitraukimą į profesinių sąjungų ir asociacijų veiklą;

4.5. stiprinti socialinį dialogą ir bendradarbiavimą Trišalėje taryboje ir kituose forumuose, sustiprinant profesinių sąjungų galias ir skatinant verslo asociacijų konsolidavimo procesus;

4.6. užtikrinti visą reikiamą pagalbą ir konsultacijas šalims sudarant kolektyvines sutartis bei siekti kolektyvinių sutarčių racionaliai vertinant susitarimo galimybes;

4.7. dalintis su darbuotojais sukurta pridėtine verte sąžiningai (didinant darbuotojų darbo užmokestį);

4.8. užtikrinti, kad galiojančių kolektyvinių sutarčių nuostatos suderėtos iki liepos 1d. nekeičiamos.

4.9. užtikrinti, kad bus išlaikytas tas pats garantijų ir išmokų lygis, kuris buvo iki 2017m. atliekami tik techniniai pakeitimus (pavyzdžiui, atostogų skaičiavimo tvarka);

4.10. skatinti darbuotojų derybines galias ir tapimą profesinių sąjungų nariais, sudarant galimybę dalį ar visą nario mokestį dengti nemažinant savo pajamų Svarstyti kitus savarankiškai dirbančių asmenų ir smulkaus verslo derybinės galios stiprinimo mechanizmus.

4.11. siekti, kad viešųjų pirkimų metu būtų vertinama viešojo pirkimo dalyvio socialinė atsakomybė. Siekti, kad viešojo pirkimo metu papildomi balai galėtų būti skiriami viešojo pirkimo dalyviams, esantiems darbdavių organizacijų nariais ir/ar turintiems kolektyvinius susitarimus su darbuotojais.

4.12. užtikrinti galimybę darbuotojų atstovams stebėtojų teisėmis dalyvauti įmonių valdymo organų posėdžiuose bent kartą per ketvirtį ir išlaikant pagrįstus konfidencialumo reikalavimus, susipažinti su įmonių finansinėmis galimybėmis mokėti pagrįsto dydžio atlyginimus.

5. Didinant viešojo sektoriaus efektyvumą ir viešųjų paslaugų kokybę:

5.1. įgyvendinant viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo bei viešojo sektoriaus darbuotojų skaičiau optimizavimo iniciatyvas, atsilaisvinančias darbo užmokesčio fondo lėšas prioretizuoti darbo užmokesčio didinimui;

5.2. optimizuoti bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų tinklą;

5.3. gerinti švietimo ir studijų kokybę, rinkos poreikius atitinkančių žmogiškųjų išteklių plėtrą;

5.4. pertvarkyti sveikatos apsaugos sistemą;

5.5. tobulinti viešųjų finansų valdymo sistemą, didinti valstybės turto valdymo efektyvumą ir gerinti mokesčių surinkimą;

5.6. skatinti atviros Vyriausybės ir visuomenės dalyvavimą valdyme;

5.7. modernizuoti viešąsias ir administracines paslaugas, įdiegiant efektyvumo vertinimus, supaprastinant ir trumpinant procesus, parenkant tinkamiausią paslaugų teikimo būdą.

Šį susitarimą pasirašiusios šalys įsipareigoja jį įgyvendinti vadovaudamosi geros valios, sąžiningumo, pasitikėjimo ir konstruktyvaus dialogo principais.

Šio susitarimo stebėseną kasmet atlieka Trišalė taryba, kuri pateikia rekomendacijas/išvadas LRV iki kiekvienų metų kovo 15 d.


Parašai:

NAUJAUSI KOMENTARAI
KOMENTARŲ NĖRA
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai