2020 m. rugsėjo 22 d. antradienis - 13:10
   

KVIETIMAS SOLIDARIZUOTIS SU LAIKINAISIAIS DARBUOTOJAIS!

«
2019 02 12
Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra Europos Sąjungos agentūra, kovojanti už lygybę, tačiau tai nereiškia, kad pati EIGE automatiškai sukuria lygiavertes darbo sąlygas savo darbuotojams. Vilniuje įsikūrusio Instituto darbuotojai buvo sudarę laikinojo darbo sutartis su „Manpower Lit“, viena iš laikinojo įdarbinimo paslaugas Lietuvoje teikiančių agentūrų.

Penki Lietuvos piliečiai kreipėsi į Darbo ginčų komisiją po to, kai po kelerių metų bandymo klausimą dėl laikinųjų darbuotojų atlyginimo išspręsti konstruktyviai, Institutas į keliamą problemą taip ir nesureagavo. Šie darbuotojai inicijavo kolektyvinį darbo ginčą prieš EIGE samdomą laikino įdarbinimo agentūrą „Manpower Lit“ dėl EIGE laikiniesiems darbuotojams mokamo diskriminacinio atlyginimo.

Darbo ginčų komisija, ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, įvertinusi laikinųjų darbuotojų pateiktus argumentus, priėmė sprendimą, kad „Manpower Lit“ pažeidė Lietuvos darbo kodekse įtvirtintą nediskriminavimo principą, kurį privaloma taikyti darbinant laikinuosius darbuotojus: “Laikinojo įdarbinimo įmonė privalo užtikrinti, kad už darbą laikinojo darbo naudotojui laikinojo darbuotojo darbo užmokestis būtų ne mažesnis už užmokestį, koks būtų jam mokamas, jeigu laikinojo darbo naudotojas būtų laikinąjį darbuotoją įdarbinęs pagal darbo sutartį toje pačioje darbo vietoje”.

Šiuo metu šis darbo ginčas yra svarstomas Vilniaus miesto apylinkės teisme, kadangi „Manpower Lit“, kartu su EIGE, kuri prisijungė prie ginčo kaip trečioji šalis, apskundė Darbo ginčų komisijos sprendimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas sprendimą šioje byloje skelbs vasario 13 d.

BUVUSIŲ EIGE LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ KREIPIMASIS:

Nors laikinieji darbuotojai dirbo Europos lyčių lygybės institute (EIGE), ES agentūroje, įsikūrusioje Vilniuje, Institutas nebuvo jų tiesiogiai įdarbinęs. Darbuotojai buvo sudarę laikinojo darbo sutartis su „Manpower Lit“, viena iš laikinojo įdarbinimo paslaugas Lietuvoje teikiančių agentūrų. Akivaizdu, kad lygybės instituto statusas toli gražu neapsaugojo nuo visoje Europos Sąjungoje gajos darbinės nelygybės problemos. Kaip ir daugelis kitų darbuotojų visoje Europos Sąjungoje, jie dirbo pagal netipines bei dažnai nesaugias įdarbinimo sutartis bei išnaudojimo elementų turinčiomis darbo sąlygomis.

ES bei Lietuvos teisės aktai, apsaugantys laikinuosius darbuotojus, suteikia jiems teisę į nediskriminacines darbo sąlygas (ne mažesnį darbo užmokestį, maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko, viršvalandžių, naktinio darbo pertraukų, atostogų ir valstybės švenčių trukmę). Vis dėlto, prastas darbuotojų teisių įgyvendinimas ir specifinė trišalė laikinojo įdarbinimo struktūra, kurią sudaro darbuotojas, darbo naudotojas ir įdarbinimo agentūra, ir dėl kurios darbdavio atsakomybė nebėra tokia aiški, sudaro sąlygas piktnaudžiavimui.

Laikinos pozicijos – visai ne laikinos

EIGE teigia, kad laikinieji darbuotojai yra samdomi tam, kad užimtų laikinas pozicijas ir padėtų susitvarkyti su laikinai išaugusiu darbo krūviu ar laikina darbuotojų stoka. Vis dėlto, buvę laikinieji EIGE darbuotojai Institute vidutiniškai dirbo po 2-3 metus. Jų darbo sutartys buvo nuolat atnaujinamos 2-12 mėnesių laikotarpiui. Laikinieji darbuotojai dažnai pavaduodavo tiesiogiai įdarbintus darbuotojus ir turėjo užtikrinti, kad jų pačių nebuvimo darbe atveju, jie irgi būtų pavaduojami kitų darbuotojų. „Administracijos asistente EIGE dirbau 3 metus. Iš pradžių dirbau kartu su tiesiogiai EIGE įdarbinta administracijos darbuotoja, tačiau, kai jos poziciją panaikino, man teko perimti ir jos darbus. Likus trims mėnesiams iki mano sutarties pabaigos, EIGE priėmė naują laikinąją darbuotoją mane pakeisti, kurią turėjau apmokyti. Kadangi po pusmečio ji nusprendė išeiti, į tą pačią poziciją vėl buvo priimta nauja laikinoji darbuotoja. Akivaizdu, kad ši pozicija toli gražu nėra laikinas darbo krūvio padidėjimas, kaip teigia EIGE atstovai“, - pabrėžė viena iš skundą padavusių laikinųjų darbuotojų.

Laikinųjų darbuotojų atliekamos funkcijos buvo integrali Instituto veiklos dalis ir, kitu atveju, jas būtų atlikę tiesiogiai įdarbinti EIGE darbuotojai. Priklausomai nuo to, kuriame skyriuje laikinieji darbuotojai dirbo, jų darbas apėmė tokias užduotis kaip viešųjų pirkimų dokumentų ruošimas ir registravimas, pagalba įgyvendinant projektus, biudžeto asignavimų inicijavimas ir sekimas, bendravimas su suinteresuotomis šalimis ir paslaugų tiekėjais užtikrinant sėkmingą EIGE renginių, susitikimų ir leidinių planavimą ir įgyvendinimą, komandiruočių ruošimas, rūpinimasis renginių logistika ir Instituto IT infrastruktūra.

Akivaizdūs dvigubi standartai

Tačiau laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojams vidutiniškai buvo mokama 630-680 eurų (neto), kai šio pobūdžio darbams atlikti tiesiogiai įdarbinti darbuotojai vidutiniškai gautų apie 1300-1400 eurų (neto) atlyginimą. Jie praktiškai negaudavo ir jokių privilegijų ir priedų, skiriamų tiesiogiai įdarbintiems darbuotojams. Pastarieji turi teisę į ne trumpesnes kaip 24 dienų kasmetines atostogas, o laikinieji darbuotojai - į 20 dienų. Priešingai nei jų tiesiogiai įdarbinti kolegos, laikinieji darbuotojai taip pat negalėjo naudotis šeimos išmokomis (įskaitant išmokas, skirtas namų ūkiui, vaikams ir jų mokslui), darbo iš namų privalumais, jie neturėjo teisės gauti išmokų sportui, galimybės pasiimti laisvadienį už išdirbtus viršvalandžius, prieigos prie darbdavio suteikiamo privataus sveikatos draudimo, mokymų bei kitų privilegijų ir imunitetų.

Kai du darbuotojai - tiesiogiai įdarbintas ir laikinasis darbuotojas - nusprendė lankyti statistikos kursą universitete, taip siekdami praplėsti savo įgūdžius ir savo žiniomis prisidėti prie geresnių Instituto veiklos rezultatų, Instituto vadovybė paskutinę akimirką nusprendė, kad kurso išlaidos laikinajam darbuotojui nebus padengtos. Laikiniesiems darbuotojams taip pat ne kartą teko atsisakyti kvietimų į komandiruotes, kurių metų įgytos žinios ir patirtis būtų jiems padėjusios geriau atlikti savo užduotis bei tobulinti savo profesines kompetencijas, nes laikinųjų darbuotojų komandiruočių ruošimas kėlė papildomą administracinę naštą.

EIGE ne tik apibrėžia sąvokas, bet ir jas įgyvendina

Dar vienas pavyzdys, rodantis laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojų EIGE antrarūšiškumą, yra jų įdarbinimo nestabilumas. EIGE Lyčių lygybės žodyne „nereguliarus ir/ar nestabilus įdarbinimas“ (kuriam priklauso ir laikinojo įdarbinimo agentūrų darbas), asocijuojamas su žemu užmokesčiu, ribota socialine apsauga bei neužtikrintumu dėl darbo tęstinumo. Kaip matome, EIGE ne tik apibrėžia šias sąlygas, bet įgyvendina jas realybėje. Nuolatinį nesaugumo jausmą laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojams sukuria daug kartų atnaujinamos laikinosios 2-12 mėnesių darbo sutartys. Tarp kitų nesaugumą keliančių praktikų yra ir darbuotojų atleidimas, juos apie tai įspėjus mažiau nei prieš 5 darbo dienas, ir jų atskyrimas nuo tinkamų kolektyvinių derybų ir socialinio dialogo.

EIGE laikiniesiems darbuotojams itin gerai pažįstamas ir menkinantis požiūris jų atžvilgiu, save lygybės bastionu pristatančioje darbovietėje. Vienas iš simbolinių pavyzdžių, kuomet EIGE direktorė kalėdiniu laikotarpiu dalino užrašų knygutes, gautas iš Europos Parlamento atstovybės, ir jas įteikė visiems darbuotojams, išskyrus laikinuosius darbuotojus.

Kitų ES agentūrų pavyzdžiai patvirtina EIGE laikinųjų darbuotojų teiginius dėl pastariesiems mokamo diskriminacinio atlyginimo. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), nustatydama laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojų atlyginimus, remiasi tiesiogiai samdomų darbuotojų atlyginimų sistema. Tokios ES agentūros kaip Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos inovacijos ir technologijos institutas (ETI), savo viešųjų pirkimų dokumentuose laikinųjų darbuotojų paslaugoms pirkti taip pat nurodo, jog  jų atlyginimas privalo atitikti ES institucijose mokamus darbo užmokesčius, nustatytus ES pareigūnų tarnybos nuostatuose ir kitų ES tarnautojų įdarbinimo sąlygose. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound) viešųjų pirkimų dokumentuose teigiama, kad laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojų teisės į kasmetines atostogas, kompensaciją už viršvalandžius, metinio darbo užmokesčio padidėjimą turi atitikti pagrindines nuostatas, išdėstytas ES pareigūnų tarnybos nuostatuose, taikomuose tiesiogiai samdomiems darbuotojams.

Bando diskredituoti darbuotojų kovą už lygias sąlygas

Kaip jau minėta, po to, kai „Manpower Lit“ ir EIGE apskundė darbo ginčų komisijos sprendimą, šio darbo ginčo nagrinėjimas buvo perkeltas į teismą. Nepaisant darbo ginčų komisijos sprendimo, abiejų įstaigų vadovai toliau neigia bet kokį neteisingą elgesį su EIGE laikinaisiais darbuotojais. Jie bando diskredituoti darbuotojų kovą už lygias darbo sąlygas ne tik žodžiais, bet ir neetiškais bei neprofesionaliais gestais teismo posėdžiuose, nepaisant akivaizdaus ginčo šalių galios disbalanso.

„Manpower Lit“ ir EIGE pastangos tyliai “sutvarkyti” šią bylą yra akivaizdžios - EIGE direktorė ir jų advokatė gruodžio pradžioje viename iš Lietuvos naujienų portalų pasirodžiusį kvietimą solidarizuotis viename iš teismo posėdžių pavadino „neteisėtais veiksmais“. Situacija EIGE susirūpinusių žmonių pasirašytu ir vietos socialinio teisingumo platformoje paskelbtu kvietimu buvo siekiama informuoti apie šį atvejį ir paskatinti EIGE, „Manpower Lit“ ir kitas darbovietes gerbti laikinojo įdarbinimo agentūrų darbuotojų teises. Nepaisydami to, kad laikinojo įdarbinimo agentūros darbuotojai nebuvo nei solidarumo kvietimo autoriai, nei leidėjai, „Manpower Lit“ ir EIGE atstovai vis tiek siekė apriboti žodžio laisvę ir pastangas mobilizuoti žmonių palaikymą, kovojant dėl lygių darbo sąlygų.

Darbuotojų išnaudojimas turi būti nutrauktas!

Padėkite mums skleisti žinią ir nutraukti tylą. Pasiekime, kad diskriminacinis elgesys su darbuotojais sulauktų teisingumo šioje institucijoje, kuri turėtų būti viena iš pagrindinių lygybės principo skleidėjų ir saugotojų.

Milijonai žmonių Europos Sąjungoje dirba prastomis sąlygomis. Lietuvoje, kur įsikūrusi EIGE, 2017 m. beveik penktadalis darbuotojų gavo tik 400 eurų/mėn (neatskaičius mokesčių) ar dar mažesnį atlyginimą. Tai yra nepriimtina. Atsisakome dalyvauti varžybose, renkant mažiausiai privilegijuotų darbuotojų grupę. Kviečiame solidarizuotis su EIGE laikinaisiais darbuotojais ir raginti ES ir visas valstybes nares užtikrinti darbuotojų teisių apsaugą ir kokybišką darbą visiems.

Šiuo laišku reikalaujame, jog Europos Sąjungos institucijos, ypač Europos Komisija ir Europos Parlamentas, atsižvelgtų į minimą problemą ir įtrauktų ją į savo darbotvarkę.

Mes raginame visas kompetentingas institucijas imtis iniciatyvos dėl šios padėties, tinkamai įvertinti situaciją ir baigti darbuotojų išnaudojimą.

Mes prašome socialinio teisingumo platformų, darbo ir feministinio judėjimo Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje, solidarizuotis ir mobilizuotis, kad darbuotojų išnaudojimas būtų nutrauktas.

Pasirašyta sąjungininkų ir buvusių EIGE laikinųjų darbuotojų
#justicefortempworkers


NAUJAUSI KOMENTARAI
2019-02-21 16:09:46Ramunė
Pergalė! Vasario 20 d. teismas pripažino, jog: "Nagrinėjamu atveju, ieškovas, kaip laikinųjų darbuotojų darbdavys, turintis Darbo kodekse įtvirtintas pareigas, pripažintinas pažeidęs DK 75 str. 2 d., nes atsakovams buvo mokami akivaizdžiai mažesni atlyginimai, nei jie mokami nuolatiniams trečiojo asmens darbuotojams, dirbantiems panašų administracinį darbą."
Na, o ar taškas šioje istorijoje paskutinis, parodys laikas, nes sprendimą galima skųsti aukštesnės instancijos teismui.
2019-02-21 13:29:00Lygybe
Ar kreipėtės į Europos ombudsmeną? https://www.ombudsman.europa.eu/lt/home
2019-02-19 14:07:53Ramunė
Teismo posėdis atidėtas iki kovo 20 d.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai