2021 m. sausio 25 d. pirmadienis - 12:35
   

NUO LIEPOS 1 D. PRADĖS GALIOTI NAUJASIS DARBO KODEKSAS

«
2017 06 06
Birželio 6 d. Seime užbaigtas pagrindinio Socialinio modelio dokumento – Darbo kodekso – priėmimo procesas. Už DK pataisas balsavo 84, prieš – 10 ir susilaikė 29 Semo nariai. Liepos 1 d. įsigaliosiantis dokumentas dar buvo pakoreguotas ir per paskutinę priėmimo stadiją.

Seime pritarta pasiūlymui dėl garantijų išplėtimo vykstant darbo ginčui didesniam darbuotojų atstovų ratui. Taip pat palaikymo sulaukė ir Rimanto Jono Dagio pasiūlymas papildyti 250 straipsnį punktais, kas draudžiama darbdaviui priėmus sprendimą dėl streiko.


Virš 30 praeitų metų lapkritį priimto Darbo kodekso straipsnių pakeitimų įstatymą dar turi pasirašyti Prezidentė.
T. Tomilinas: suteikėme milžinišką pasitikėjimo kreditą darbdaviams

Seime pritarta pasiūlymui dėl garantijų išplėtimo vykstant darbo ginčui didesniam darbuotojų atstovų ratui. Jis numato apsaugą ir profsąjungų valdymo organų nariams, tačiau nustato ir jų skaičių. Be to, numatyta, kad „per 10 darbo dienų nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos raštu pateikia valdymo organų narių, kuriems taikomos šios dalies garantijos, sąrašus darbdaviui, o naujai įsteigtos – ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įsteigimo dienos.“

Taip pat palaikymo sulaukė ir Rimanto Jono Dagio pasiūlymas papildyti 250 straipsnį punktais, kas draudžiama darbdaviui priėmus sprendimą dėl streiko.

Anot Seimo Socialinių reikalų ir darb komiteto pirmininko pavaduotojo Tomo Tomilino, priimtas Darbo kodeksas tampa pirmu žingsniu skandinaviškojo darbo santykių modelio link. „Balsuodami už šį Darbo kodeksą suteikėme milžinišką pasitikėjimo kreditą darbdaviams“, - prieš lemiamą balsavimą sakė jis. Dabar esą laikas verslui parodyti, kaip jis prisidės prie esminių Lietuvos problemų sprendimo – per menkų pajamų, skurdo ir emigracijos.

Parlamentaras po DK svarstymo stadijos Seime užsitraukė nemažą profesinių sąjungų nemalonę, nes kvietė palaikyti tik tuos pasiūlymus, dėl kurių buvo susitarta Trišalėje taryboje, o kitus, nors jie buvo ir palankūs darbuotojams, atmesti. T. Tomilino teigimu, svarbiausia naujojo kodekso priėmimo aplinkybė yra „darbdavių sutikimas sėsti prie derybų stalo atskirose profesijose“.

„Šiuo atveju svarbu net ne kiek darbuotojų atstovauja viena ar kita profesinė sąjunga, o tai, kad darbdaviai pasižada kalbėti kasininkų, logistikos, finansų, IT, bankinių įmonių vardų. Būtent darbdavių pažadas nekonkuruoti dėl darbininko pigumo yra esmė“, - prieš Seimo plenarinį posėdį pasirodžiusiame komentare teigė T. Tomilinas.

Visi Darbo kodekso pakeitimai:

Priimtais pakeitimais nutarta įtvirtinti darbuotojo ir darbdavio darbinį teisnumą ir veiksnumą, siekiant, kad darbo rinkoje galėtų dalyvauti visi asmenys, t. y. ir turintys negalią.

Kodekse nustatyta darbdavio pareiga teikti informaciją apie darbo užmokestį, taip pat dėl terminuotų sutarčių, dėl nuotolinio darbo, ne viso darbo laiko ir laikinųjų darbuotojų. Ši informacija bus teikiama Darbo tarybai, o jeigu jos nėra, darbdavio lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai pareikalavus.

Seimas dalinį darbą leido nustatyti, jei dėl svarbių ekonominių priežasčių, objektyviai esančių tam tikroje teritorijoje ar ūkinės veiklos sektoriuje ir tokiomis pripažintų Vyriausybės, darbdavys negalės suteikti darbuotojams darbo ir yra grupės darbuotojų atleidimo iš darbo prielaidos.

Siekiant teisėkūros ekonomiškumo principo dalis funkcijų pavesta ne Vyriausybei, o socialinės apsaugos ir darbo ministrui, pavyzdžiui, tvirtinti darbo sutarties pavyzdinę formą, darbo sutarties nutraukimo tvarką, kai neįmanoma nustatyti darbdavio buvimo vietos, pranešimo apie grupės darbuotojų atleidimo tvarką ir kt.

Priimtomis pataisomis nuspręsta patikslinti nuostatą dėl laikinojo darbo sutarties ir nustatyti, kad šios sutarties šalis, kaip darbdavė, galės būti tik Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą tvarką ir nustatytus kriterijus atitinkanti laikinojo įdarbinimo įmonė. Šis straipsnis įsigalios nuo 2018 m. liepos 1 d.


Naujais pakeitimais taip pat įtvirtintas reikalavimas konsultuotis su darbuotojų atstovais įvedant suminę darbo laiko apskaitą. Darbo (pamainų) grafikai turės būti pranešami darbuotojams ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki jų įsigaliojimo. Suminės darbo laiko apskaitos atveju maksimalus darbo laikas bus 52 val. be papildomo darbo ir netaikant šio maksimalaus darbo laiko budėjimui.

Nakties darbo laiko apskaitinį laikotarpį nuspręsta ilginti nuo 1 iki 3 mėnesių, jeigu aukštesnio negu darbdavio lygmens kolektyvinėse sutartyse nesusitarta kitaip, o darbo laiko apskaitos tvarkymas bus nustatomas visiems darbuotojams, išskyrus darbuotojams, kurie dirba nekintančiu darbo dienos grafiku.

Pataisomis Seimas nustatė, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimais, bus kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negalės viršyti 50 proc. bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos bus mokamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos.

Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalės mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudarys darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

Priėmimo metu pritarta pasiūlymui, kad darbo sutartis su darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiais asmenimis negalės būti nutraukta tol, kol vyksta darbo ginčas. Per 10 darbo dienų nuo Darbo kodekso įsigaliojimo dienos darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos raštu turės pateikti valdymo organų narių, kuriems taikomos šios dalies garantijos, sąrašus darbdaviui, o naujai įsteigtos – ne vėliau kaip per 10 dienų nuo įsteigimo dienos.

Pagal pakeitimus, jeigu darbovietėje yra darbdavio lygmeniu veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip trečdalis visų darbdavio darbuotojų, darbo taryba nebus sudaroma, o profesinė sąjunga įgis visus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdys visas šio kodekso darbo tarybai priskirtas funkcijas.

Seimas patikslino nuostatas dėl Trišalės tarybos sudarymo. Ji bus sudaroma ketverių metų kadencijai iš 21 nario – po 7 iš nacionaliniu lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų, darbdavių ir Vyriausybės deleguotų atstovų. Trišalės tarybos sudėtis bus įforminama Vyriausybės nutarimu.

Priėmimo metu Seimas pritarė naujoms nuostatoms dėl draudimų streiko metu. Pagal jas priėmus sprendimą dėl streiko ir jo metu darbdaviui bus draudžiama: priimti bet kokį vienašališką sprendimą visiškai arba iš dalies nutraukti įmonė, įstaigos, organizacijos ar struktūrinio padalinio darbą (veiklą); trukdyti visiems ar paskiriems darbuotojams ateiti į darbo vietas, atsisakyti suteikti darbuotojams darbą ar darbo įrankius; sudaryti kitas sąlygas ar sprendimus, kurie visiškai ar iš dalies gali sustabdyti visos įmonės, įstaigos, organizacijos ar atskirų jos grandžių darbą (veiklą). Streiko metu darbdaviui bus draudžiama į streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus, išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti minimalių paslaugų vykdymą, bet nėra galimybės to padaryti šio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis, tačiau šis ribojimas nebus taikomas, jeigu šio kodekso nustatyta tvarka paskelbiamas lokautas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta lyginamoji lentelė, kas ir kaip pasikeis nuo liepos 1 d.


lprofsajungos.lt inf.


NAUJAUSI KOMENTARAI
2017-06-20 11:56:52Lyderiai
Vakar per Delfi pasiškėjo kad profesinių sąjungų lyderiai atsisakė 22 darbo dienų atostogų, nes atseit aukojo dėl ilgai dirbančius. Gerb. VADAi dabar darbus Jaunimas keičia ir tai ne problema. TAI KAS JUMS LEIDO UŽ MUS NUSPRĘSTI?
2017-06-07 09:57:41Redakcija
Gal galima daugiau info apie prašymą vetuoti? Būtume dėkingi, jei atsiųstumėte info@lprofsajungos.lt
2017-06-07 09:39:05To Makliovijai
Vakar Jau Prezidentei parasiau, kad vetuotų Darbo kodeksą. Būvimas posėdžiose tai reklama , kad kažką dirbame. Ypač Facebook.
Nakvojimas prie vyriausybės tai ne profesinių sąjungų nuopelans o Jaunimo, kur sia akcija pasinaudojo Profesinių sajungu centrai (nes patys to nesugebėjo sugalvoti). Taip aš buvau.
Žinoma reikia vienytis, nes suskaldymas rodymas savo įtakos o kaip seneslis sakydavo " kieno didesnis" yra nauda Seimo nariams ir darbdaviams.
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai