2017 m. rugpjūčio 22 d. antradienis - 17:47
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.

2016 04 13 - PIRMOJI DARBO KODEKSO SVARSTYMO DIENA

«
Komentarų: (2)
Kaip ir buvo numatyta, balandžio 12 d. Seimas posėdyje pradėjo naujojo Darbo kodekso projekto (projektas Nr. XIIP-3234(2) ES svarstymą, kuriame išklausytos Seimo komitetų išvados ir Seimo frakcijų narių pozicijos, svarstytos parlamentarų pataisos.

Seimas apsvarstė parlamentarų pasiūlymus iki 56 straipsnio (iš viso projekte yra 256 straipsniai). Tolesnis Darbo kodekso projekto svarstymas Seimo posėdyje numatytas balandžio 14 d., ketvirtadienį, taip pat – dviejuose plenariniuose posėdžiuose kitą savaitę.

Dėl svarstymo skubos nuogąstaujančios profesinės sąjungos  konstatuoja, kad kai kurie Seimo nariai siekia DK projektą grąžinti į tokią būseną, koks jis atėjo iš Vyriausybės. Taip būtų nubrauktas ilgas darbas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, kur rasta nemažai kompromisų ir pagerinta darbuotojų situacija.
Seimo pranešime žiniasklaidai taip pristatomas svarstomas projektas:

Svarstomu projektu numatoma išplėsti darbo sutarčių rūšių sąrašą: būtų įtvirtintos laikinosios darbo sutartys, projektinio darbo sutartys, darbo vietos dalijimosi darbo sutartys, pameistrystės darbo sutartys, darbo keliems darbdaviams sutartys ir kt. Išliktų sezoninės darbo sutartys, tačiau būtų atsisakyta trumpalaikių darbo sutarčių, be to, nepritarta siūlymui įtvirtinti nenustatytos apimties darbo sutartį. Naujomis nuostatomis taip pat planuojama įteisinti darbo ne visą darbo dieną ir nuotolinio darbo, kaip laikino ar nuolatinio darbo organizavimo būdą.

Kodekso pakeitimais numatomas terminuotų darbo sutarčių liberalizavimas, t. y. būtų leidžiama sudaryti sutartis ir nuolatinio pobūdžio darbams, tačiau ribojant jų trukmę. Terminuota darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui galėtų būti sudaroma, jeigu dėl to sutarta kolektyvinėje sutartyje. Terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams negalėtų būti daugiau kaip 20 proc. nuo visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus.

Maksimali terminuotos darbo sutarties trukmė, taip pat paeiliui einančių sutarčių, sudarytų su tuo pačiu darbuotoju tai pačiai darbo funkcijai atlikti, būtų 2 metai, išskyrus jei darbuotojas priimamas laikinai dirbti į laikinai nesančio darbuotojo darbo vietą.

Sutartis, sudaryta su tuo pačiu darbuotoju, tačiau skirtingoms darbo funkcijoms atlikti, negalėtų būti ilgesnė negu 5 metai. Išimtis numatyta renkamiems darbuotojams, kolegialių renkamųjų organų skiriamiems darbuotojams, kūrybinių profesijų, pedagoginiams ir mokslo darbuotojams ar kitiems darbuotojams, nes darbo sutartys su jais gali būti pratęstos neribotą skaičių kartų įstatyme nustatytu pagrindu.

Pagal svarstomas nuostatas darbo sutartis taptų neterminuota, jeigu darbo santykiai faktiškai tęstųsi daugiau kaip vieną administracijos darbo dieną po termino suėjimo.

Projekte numatyta naujovė, kad darbdavys privalėtų įspėti darbuotoją apie terminuotos darbo sutarties pasibaigimą, t. y. jeigu darbo santykiai tęstųsi ilgiau kaip vienus metus, darbdavys turėtų pareigą darbuotoją įspėti prieš 5 darbo dienas, jeigu darbo santykiai tęsiasi ilgiau negu 3 metus – ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Jeigu darbdavys pažeistų šią pareigą, jis privalėtų sumokėti darbuotojui darbo užmokestį už kiekvieną termino pažeidimo dieną, bet ne daugiau kaip atitinkamai už 5 ar 10 darbo dienų.

Pataisomis siekiama įtvirtinti darbo laiko normos sąvoką, t. y. laiko trukmę, kurią darbuotojas vidutiniškai per tam tikrą laikotarpį turi dirbti darbdaviui, kad atliktų pareigas pagal darbo sutartį. Įtvirtinama įprastinė darbo laiko norma – 40 valandų per savaitę (nebent darbo teisės normos darbuotojui nustato sutrumpintą darbo laiką arba šalys yra susitarusios dėl ne viso darbo laiko).

Projektas numato dar vieną naujovę – darbo laiko režimo sampratą, t. y. darbo laiko normos faktinį pasiskirstymą per darbo dieną ar pamainą, savaitę, mėnesį ar per kitą apskaitinį laikotarpį, kuris visais atvejais negalėtų būti ilgesnis negu 3 paeiliui einantys mėnesiai.

Įprastai darbo laiko režimą darbuotojams nustatytų darbdavys, kuris patvirtintų nekintančią darbo dienos (pamainos) trukmę, suminę darbo laiko apskaitą, lankstų darbo grafiką ar individualų darbo laiko režimą. Projektas įtvirtintų vidutinio darbo laiko sampratą, kuris, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo laiko, negalėtų būti ilgesnis negu 48 valandos per kiekvieną 7 dienų laikotarpį.

Naujomis Darbo kodekso nuostatomis siūloma atostogų trukmę skaičiuoti ne kalendorinėmis dienomis, kaip yra dabar, bet darbo dienomis. Projekte siekiama įtvirtinti, kad darbuotojams turėtų būti suteikiamos ne mažesnės kaip 20 darbo dienų (jei dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba ne mažesnės kaip 24 darbo dienų (jei dirbama 6 darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Ilgesnė atostogų trukmė, kitokių atostogų rūšys ar kitos papildomos lengvatos galėtų būti numatytos kolektyvinėse sutartyse.

Pagal svarstomą projektą kodekse liktų nuostatos dėl „mamadienių“ ir „tėvadienių“ suteikimo. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, ir toliau būtų suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų, – 2 dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Naujajame kodekse numatoma trumpinti įspėjimo terminus ir sumažinti išeitines išmokas, kai darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva nesant jo kaltės. Įspėjimo terminas būtų sutrumpinamas iki vieno mėnesio, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienerius metus – iki dviejų savaičių. Šie įspėjimo terminai būtų dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų, ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip 5 metai, ir trigubinami neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 2 metai.

Pakeitimais siūloma išeitinės išmokos dydį suvienodinti visoms darbuotojų kategorijoms ir ją sumažinti iki 2 mėnesių darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio, jei darbo santykiai tęsiasi ilgiau kaip vienerius metus, arba iki pusės darbuotojo mėnesinio vidutinio darbo užmokesčio, jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 12 mėnesių. Darbo kodekso projekte toks išeitinės išmokos dydis numatytas nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, nutraukiant darbo sutartį nesant sutarties šalių valios ar įmonės bankroto atveju. Ilgalaikio darbo išmokų fondo įstatymo nustatyta tvarka atleidžiamam darbuotojui būtų papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje.

Projekte įtvirtinama dar viena naujovė – kai terminuota darbo sutartis tęsiasi ilgiau kaip dvejus metus ir darbo sutartis pasibaigia suėjus jos terminui, tokiam darbuotojui išmokama jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Kodekse numatoma įtvirtinti, kad darbuotojo atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį negalėtų būti laikomas teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartį.

Seimo balandžio 12 d. plenarinių posėdžių stenograma: rytinio, vakarinio.


PN inf.

 

 

NAUJAUSI KOMENTARAI
2016-04-14 13:01:56:)
Žinoma, kad išdurs. Tik niekaip nesuprantama, kaip Didžiausiais profesinių sąjungų "Stogas" turintis bendradarbiavimo sutartį su Socdemais niekaip negali susikalbėti, kad darbo žmonėms būtų geriau.
Kas gali paneigti, kad kai bus priimtas naujas kodeksas tarnaujantis Darbdaviams nebus atsidėkoto "Stogui" ir Socdemų vyriausybė rudenį skirs "paramą" profesinių sąjungų veiklai užtikrinti :)
2016-04-13 16:51:25Info
Atkreipkit dėmesį, kadsocialdemokratės p. I.Šiaulienės žodiniu siūlymu posėdžio pabaigoje gali nelikti ilgalaikių išmokų fondo ir social-liberaliu-kons-darbo partijos (?) siūlymu, ilgalaikių išmokų fondo gali visai nelikti. SRDK buvo sutarta, kad pirma atsiras fondas, o po to bus karpomos išmokos DK. Mįslė : Išdurs-neišdurs...
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
PDFLiepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai