2017 m. rugpjūčio 17 d. ketvirtadienis - 4:48
 Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.  Gerbiamieji skaitytojai, redakcija atostogauja.  Tęsime darbą ir toliau teiksime Jums informaciją nuo rugpjūčio 28 dienos.
NAUJIENOS

2015 12 30 - SOCIALINIS MODELIS – IŠŠŪKIS „LIFOSOS” DARBUOTOJAMS

«
Komentarų: (2)


Iš AB „Lifosa” profsąjungos pirmininko pareigų neseniai pasitraukė ilgametis jos pirmininkas Antanas Lazdauskas. Iki konferencijos, kuri numatoma kitų metų sausio 21 d., pirmininko pareigas eina komiteto narys  teisės magistras Kęstas Šlama (nuotr.). PN pristato naują profesinės sąjungos vadovą išsamiu interviu.


Kaip naują "Lifosos" profesinės sąjungos pirmininką malonu Jus pristatyti PN skaitytojams. Papasakokite apie save.
Man 41 metai. Gamykloje pradėjau dirbti 1994 m. Energetikos ceche šaltkalviu-remontininku. 2010 m. neakivaizdiniu būdu baigiau mokslus Vilniaus universitete ir įgijau teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.

Derinti darbą, įsipareigojimus šeimai ir mokytis nebuvo lengva, tačiau esu dėkingas šeimai, nes visada mane palaikė, taip pat ir bendrovės vadovams, kurie nekliudė mokytis. 2012 m. pabaigoje gamyklos vadovai pakvietė dirbti mokymo specialisto pareigose. Šį darbą dirbu iki šiol.
O ryšiai su profsąjunga?

Profsąjungos nariu esu apie 15 metų. Tiksliai neprisimenu, bet maždaug prieš tiek pat metų dalyvavau gamykloje vykusioje konferencijoje (ar mokymuose) ir tada sužinojau apie Europines profsąjungines organizacijas, jų veiklą ir tikslus. Po to iš karto ir tapau profsąjungos nariu.

2013 m. buvau išrinktas į komitetą kaip profsąjungai priklausančių administracijos darbuotojų atstovas (pagal mūsų organizacijos įstatus komitetą sudaro darbuotojų atstovai iš kiekvieno padalinio, kuriuose padalinio profsąjungos nariai deleguoja savo atstovą į komitetą).

Šiemet iš organizacijos pirmininko pareigų pasitraukė ilgametis jos pirmininkas Antanas Lazdauskas. Komiteto narių sprendimu buvau paskirtas pirmininku iki artimiausios konferencijos, kurioje delegatai renka naują pirmininką. Tad galima sakyti, kad bent dabar šiose pareigose esu laikinai. Nors artimiausia konferencija turėjo įvykti tik 2017 m., o įstatuose nėra aiškiai apibrėžta, ar turėtų būti šaukiama neeilinė konferencija (ten tik nurodyta, kad atsistatydinus primininkui, jo pareigas vykdo paskirtas komiteto narys), įstatuose esanti bendroji nuostata, kad pirmininką renka konferencijos delegatai, mano nuomone, suponuoja būtinumą šaukti neeilinę konferenciją. Tad komiteto sprendimu 2016 m. sausio 21 d. surengsime neeilinę konferenciją, kurioje išrinksime nuolatinį pirmininką.

Na, šiuo metu vis dėlto esate faktiškas profsąjungos vadovas. Be to, kaip komiteto narys greičiausiai gerai pažįstate darbo santykių situaciją bendrovėje. Taigi - šiek tiek apie pačią profsąjungą ir santykius su darbdaviu. Beje, yra žinoma, kad įmonėje veikia ir kita profsąjunga...
Šiuo metu mūsų profsąjungoje yra 190 narių. Dėl darbuotojų kaitos (ji "Lifosoje" nedidelė ir vyksta dažniausiai tik garbaus amžiaus sulaukusius darbuotojus pakeičiant naujiems) narystė nežymiai svyruoja, bet išlaikome tą patį narių skaičių.

Jau ne vienerius metus bendrovėje veikia ir kita profsąjunga (Nepriklausoma profsąjunga), tad bendras profsąjungos narių skaičius "Lifosoje" sudaro arti 40 procentų visų darbuotojų.

Kaip klostosi santykiai su bendražygiais?
Nemanau, kad mūsų kolegos iš Nepriklausomos profsąjungos yra blogesni ar geresni, ar labiau nepriklausomi nei mes, nes, kad ir kaip ten būtų, sąlygas turime vienodas: visi be išimties dirbame gamykloje, joje užsidirbame savo šeimoms duonai. Tik tiek, kad būdami pasidalinę į dvi organizacijas, nei vieni, nei kiti nesame pajėgūs samdytis nepriklausomą pirmininką.

Kita vertus, daug metų čia dirbdami gerai pažįstame esamas problemas, ir „sėdėdami toje pačioje valtyje“ (galbūt labiau tiktų sakyti - laive), būtų protinga visiems stengtis, kad laivas nepaskęstų. Žinoma, taip ir yra: tarp mūsų vyksta normalus dialogas. Galbūt požiūris į esamas bendrovėje problemas, sprendimo būdus ir nežymiai skiriasi, tačiau, jei pas mus veikia kolektyvinė sutartis, kuriai pritarė ir ją pasirašė abiejų profsąjungų atstovai, - vadinasi susitarti galime visi.

Mano manymu, turėtume ateityje siekti abiejų organizacijų susijungimo, nes tik gausi, daug narių turinti profsąjunga gali būti stiprus darbuotojų interesams atstovaujantis darinys ir rimtas derybų partneris darbdaviui. Šiuo reikalu „namų darbus“, manau, turėtų atlikti abiejų profsąjungų vadovai. Turime savo narius įtikinti, kad mus vienija bendras tikslas ir pašalinti tuos nepasitikėjimo barjerus.

Esanti kolektyvinė sutartis yra nebloga, nes daugeliu atveju joje su darbdaviu suderėtos garantijos yra didesnės nei nustato Darbo kodeksas (DK). Todėl mes nerimaujame dėl „buldozeriu stumiamo“ naujojo socialinio modelio, kuriuo gerokai "apkarpomos" darbuotojų garantijos.

Kokie, Jūsų nuomone, pagrindiniai veiklos prioritetai būnant profsąjungos lyderiu?
Atsakysiu gal taip, kaip manau. Manau, kad profsąjungos pirmininkas, kurį išrinktų ir ateityje rinks darbuotojai, turėtų stengtis į profsąjunginę veiklą įtraukti kuo daugiau darbuotojų, nepaisant jų amžiaus, išsilavinimo ar užimamų pareigų, nes tik suburtas žmogiškasis intelektinis potencialas, sveika demokratiška diskusija organizacijos viduje ir kiekvieno iš mūsų turima patirtis gali duoti mums visiems naudingų rezultatų siekiant tinkamo darbuotojų interesų atstovavimo.

Būtina skleisti žinią darbuotojams ir visuomenei, kad dabartinės darbuotojus vienijančios organizacijos nėra marginalizuotos sovietmečiu „kvepiančios“ struktūros, kaip neretai jas bando vaizduoti mūsų žiniasklaida ar „superliberalų“ socialinį modelį bandanti prastumti valdančioji dauguma.

Neretai mes patys sau pakenkiam galvodami tik apie tai, kokią apčiuopiamą materialinę naudą gali duoti profsąjunga. O juk materialinė nauda darbuotojui turi ateiti per sėkmingas kolektyvines derybas ir pasiektus susitarimus su darbdaviu, kurie įtvirtinami kolektyvinėse sutartyse ir dažniausiai gerokai viršija tą minimumą, kuris įtvirtintas DK ar kituose teisės aktuose. Kad ir kaip būtum skeptiškas profsąjungų atžvilgiu, bet negali paneigti fakto, kad pažangiose Vakarų demokratijose (į kurias mūsų valstybė bando lygiuotis) darbuotojus vienijančios organizacijos kaip lygiaverčiai partneriai dalyvauja priimant svarbiausius sprendimus įmonės gyvenime. Tik pažangūs ir socialiai atsakingi darbdaviai supranta ir priima darbuotojus kaip lygiaverčius partnerius, nuo kurių indėlio priklauso įmonės sėkmė.

Jei kalbėsime konkrečiai apie "Lifosos" profsąjungą, tai iššūkis, kuriam turėtų būti pasirengęs būsimas profsąjungos lyderis, yra naujos kolektyvinės sutarties pasirašymas. Jei Seime bus priimtas Socialinis modelis, dabartinė "Lifosos" kolektyvinė sutartis (kuri yra neterminuota) taps terminuota ir galios - pagal Socialinio modelio projektą - iki 2017 metų. Žinant, kokios Socialiniame modelyje sąlygos numatomos darbuotojams, bus nelengva užduotis apginti (išlaikyti) tuos laimėjimus, kurie yra įtvirtinti dabartinėje "Lifosos" kolektyvinėje sutartyje.

Tarp profesinės sąjungos pirmininko veiklos prioritetų - konstruktyvus dialogas su darbdavio atstovais. Pagarbą iš kitos pusės gali pelnyti tik ateidamas su protingais ir gerai pasvertais pasiūlymais ar reikalavimais. Nors kalbant apie konstruktyvumą tikriausiai nereiktų kalbėti reikalavimų kalba, veikiau - argumentų kalba. Daugiapusis problemos "matymas" padeda lengviau įveikti bet kokius nesutarimus. Ta proga pastebėsiu, kad kartais, deja, sunkiau įtikinti darbuotoją nei darbdavį vieno ar kito sprendimo naudingumu. Reikalavimas taikytinas kaip priemonė, manau, tada, kai akivaizdu, jog pažeidžiamos darbuotojų teisės ar nevykdoma kolektyvinė sutartis.

Kaip minėjote, apie 60 proc. "Lifosos" darbuotojų nepriklauso profsąjungoms. Ką pasakytumėte jiems?
Kai uždavėte šį klausimą, prisiminiau pokalbį su vienu iš Lietuvoje veikiančių prekybos tinklų vadovaujančių darbuotojų (tada dar buvau studentas ir tik gilinausi į darbo teisės subtilybes). Diskutuodamas su juo apie profsąjungas išgirdau kategorišką ir užtikrintą pareiškimą: jų tinkle niekada "tokių" (t.y. profsąjungų) nebus. Ir ką gi? Gal po kokio pusmečio respublikinėje žiniasklaidoje nuskambėjo istorija apie tai, kaip vienoje Vilniuje esančioje parduotuvėje neapsikentęs visas parduotuvės personalas savavališkai nutraukė darbą. Tada visuomenėje kilo diskusija apie pardavėjų padėtį ir darbo sąlygas.

Ar reikėjo tokios "reklamos" šiam prekybos tinklui? Ar tik tada reikėjo pradėti kalbėtis apie darbuotojų padėtį ir darbo sąlygas? Ar tik tada darbuotojams reikėjo vienytis?

Dabar, kiek žinau, ten profsąjunga tikrai yra. Todėl, kaip jau ir minėjau, profsąjunga šiuolaikinėje socialiai atsakingoje įmonėje - tai lygiavertis darbuotojų interesams atstovaujantis darbdavio partneris, su kuriuo darbdavys, prieš priimdamas sprendimus, kurie vienaip ar kitaip atislieptų darbuotojų padėčiai, konsultuojasi, tariasi ir priima kompromisinius sprendimus.

Nuo kiekvieno profsąjungoje esančio nario aktyvumo priklauso jos stiprybė, todėl esu įsitikinęs, kad nesvarbu, kas tu - meistras, darbininkas, apskaitininkas ar pamainos viršininkas, ką dirbi ir kiek uždirbi - visi mes turime bendrą interesą dirbti saugioje darbo aplinkoje, gauti teisingą atlygį ir būti gerbiami.

Kiekvienas nesantis profsąjungos nariu, gali įstoti į mūsų organizaciją ir panaudoti savo turimas žinias, patirtį bei idėjas tam, kad organizacija būtų lygiavertis socialinis darbdavio partneris.

Kalbėjosi R.Motiejūnaitė-Pekkinen

 

NAUJAUSI KOMENTARAI
2016-01-04 15:47:09PN kolektyvas
Ačiū! Siuvėjai irgi linkime lygiai to paties :)
O susijungti "Lifosos" profsąjungoms bus sunku, nes nė vienas centras - nei LPSK, nei "Solidarumas" nenorės paleisti savo organizacijos...
2016-01-04 14:52:23siuveja
PN kolektyvui - su Nujais Metais PN kolektyve . Jums stiprybės , sveikatos ir tikėjimo .
AB,,Lifosos '' profsąjungiečiams linkiu būti susijungimo pirmūnais . Negi ,, neprasimuš '' sveikas protas ir kitose - LPSK šakinėse mini profsąjungose ?
RAŠYTI KOMENTARĄ / APŽVALGĄ
Liepą gavome
79,80 € Jūsų paramos!
AutomobiliuDALYS24.lt
Šlapia nosytė
Profsąjungų naujienos - Tinklaraštis (Blogas)
Interneto sprendimai